Privātuma politika

Personas datu apstrādes noteikumi

1. Šie personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā datu pārzinis nodrošina 2024. gada Tautsaimniecības konferences, kas notiks 2024. gada 2. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, Rīgā (turpmāk – konference), dalībnieku un viesu datu apstrādi, drošību un aizsardzību. Datu pārzinis pasākuma norises nodrošināšanai iesaistījis datu apstrādātājus.

2. Datu pārzinis ir Latvijas Banka, reģistrācijas Nr. 90000158236, juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV–1050, Latvija (turpmāk – banka). Bankas veikto personas datu apstrādi, kas nav reglamentēta šajos noteikumos, nosaka bankas privātuma politika (pieejama šeit: https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade).

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais regulējums

3. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais regulējums ir:

3.1. nodrošināt konferences dalībnieku reģistrāciju un dalību konferencē (apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, amats un pārstāvētās juridiskās personas nosaukums). Personas datu apstrādes tiesiskais regulējums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – sabiedrības intereses;

3.2. nodrošināt organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņu ar konferences dalībniekiem (apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds un e-pasta adrese), t. sk. atsauksmju iegūšanu par konferenci (novērtējumu). Personas datu apstrādes tiesiskais regulējums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – sabiedrības intereses;

3.3. nodrošināt konferences publicitāti un popularizēšanu, sabiedrības informētības veicināšanu, fotografēšanu un video ierakstus konferences laikā, kā arī foto un video materiālu publicēšanu internetā un sociālajos tīklos (apstrādātie dati: vārds, uzvārds, attēls, balss ieraksts un pārstāvētās juridiskās personas nosaukums). Personas datu apstrādes tiesiskais regulējums ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – sabiedrības intereses.

Personas dati konferences dalībnieku reģistrēšanai

4. Dalībnieks reģistrējas dalībai konferencē tīmekļvietnē https://conference.bank.lv/, kur dalībnieks ievada savus personas datus, apstiprinot iepazīšanos ar noteikumiem.

5. Reģistrējoties konferencei, dalībnieks sniedz šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, amats un pārstāvētās juridiskās personas nosaukums.

6. Dalībniekam ierodoties konferencē, viņu identificē pēc vārda un uzvārda un izsniedz viņam ieejas karti.

7. Banka patur sev tiesības ierobežot vai liegt dalību konferencē jebkurai personai.

Personas datu vākšanas, uzglabāšanas un dzēšanas termiņš

8. Personas datu vākšana un turpmāka apstrāde notiek https://conference.bank.lv/ no konferences dalībnieka reģistrēšanās brīža līdz 2024. gada 2. novembrim.

9. Personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti vienīgi tiktāl un tikai tādu laikposmu, kas nepieciešams, lai sasniegtu šajos noteikumos izklāstītos mērķus:

9.1. noteikumu 3.1. punktā minētie personas dati – līdz 2034. gada 31. decembrim;

9.2. noteikumu 3.2. punktā minētie personas dati – 30 dienas pēc konferences noslēguma;

9.3. foto un video materiāli saskaņā ar šo noteikumu 3.3. punktu – pastāvīgi (pasākumu arhivēšanas nolūkā).

Konferences dalībnieka piekrišana personas datu apstrādei

10. Iesniedzot savus personas datus, konferences dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem. Dalību konferencē nav iespējams nodrošināt bez konferences dalībnieka personas datu apstrādes.

11. Ja konferences dalībnieks nepiekrīt personas datu apstrādei, visi tā iesniegtie personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad nesamērīgi lielu pūļu dēļ tas nav iespējams (piemēram, ja materiāli jau ir nodrukāti, fotogrāfijas vai audiovizuālie materiāli jau ir publiskoti).

12. Datu pārzinis ir tiesīgs pilnībā vai daļēji izmantot foto vai videoierakstu materiālus jebkādas informācijas sniegšanai par konferenci. Konferences dalībnieks ir informēts, ka datu pārzinis brīvi izmantos šīs tiesības pēc saviem ieskatiem un ka datu pārzinis ir tiesīgs arī nodot šīs tiesības trešajām pusēm.

Konferences dalībnieka tiesības

13. Konferences dalībnieks ir tiesīgs:

13.1. jebkurā laikā pieprasīt no datu pārziņa informāciju par konferences dalībnieku saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu;

13.2. sazinoties ar datu pārzini, piekļūt attiecīgajiem datiem un iegūt informāciju, kas noteikta Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantā;

13.3.  pieprasīt datu pārzinim labot, dzēst konferences dalībnieka personas datus vai ierobežot to apstrādi, vai iebilst pret šādu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. un 21. pantu;

13.4. ja konferences dalībnieka sniegtie personas dati mainās, konferences dalībnieks, sazinoties ar datu pārzini, ir tiesīgs pieprasīt savu personas datu labošanu.

Papildinformācija

14. Banka iesaistījusi šādus datu apstrādātājus:

  • SIA Audiovisual (reģistrācijas Nr. 40103779266), kura apstrādās personas datus, kas iegūti, filmējot un intervējot konferences dalībniekus;
  • SIA LETA (reģistrācijas Nr. 40003229349), kura apstrādās konferences dalībnieku attēlus un tiešraidē translēs konferenci (t. i., fotografēs pasākuma norises vietā);
  • SIA DIVI Grupa (reģistrācijas Nr. 40003803059), kura uzturēs konferences tīmekļvietni;
  • SIA ABC idea (reģistrācijas Nr. 40103285126), kura apstrādās personas datus (vārdu, uzvārdu un iestādes nosaukumu) reģistrācijas karšu drukāšanai.

15. Datu pārzinis veic attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus drošas personas datu apstrādes nodrošināšanai, piemēro atbilstošu drošības politiku un procedūras, lai aizsargātu datus no neatļautas piekļuves, apstrādes vai izpaušanas, pārveides vai iznīcināšanas.

Saziņa un konferences dalībnieka tiesību izlietošanas kārtība

16. Konferences dalībnieks var izlietot savas tiesības, t. sk. tiesības izteikt iebildumus vai uzdot jautājumus datu pārzinim, rakstot bankai uz adresi K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 vai sūtot e-pastu uz: datuaizsardziba@bank.lv.

17. Ja konferences dalībnieka sniegtie personas dati ir mainījušies, konferences dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt savu personas datu labošanu, sazinoties ar datu pārzini.

18. Konferences dalībnieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Elijas ielā17, Rīgā, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv.

Informācija atjaunināta 28.03.2024.

Economic Conference 2024

Financing a Better Future

The Vital Role of Finance in Achieving Sustainable Growth